POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

En CIMELSA, S.L., empresa instal·ladora amb 30 anys d’experiència en el sector, tenim com a objectiu principal proporcionar als nostres clients serveis assegurances en què poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfacin plenament les seves expectatives.

A el mateix temps ens comprometem a fer aquesta activitat de manera que contribueixi positivament a l’entorn, s’obtingui la protecció de l’entorn, dels seus clients i de públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals. L’objectiu d’aquesta política és la consolidació d’aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per això, per a nosaltres Qualitat i protecció Medi Ambiental consisteix en:

Conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives i necessitats
Oferir tots els equipaments necessaris per a una òptima habitabilitat
Un servei sense errors i en el termini requerit
Identificar i Controlar la totalitat dels impactes ambientals que sorgeixin el desenvolupament de la nostra activitat.
A l’implantar un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 CIMELSA, S.L. pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns de sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció de client i establint mesures per a la prevenció dels possibles impactes mediambientals, donant al seu torn compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l’organització subscrigui relacionats amb el medi ambient.

D’acord amb aquesta política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells, fent un seguiment de l’grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l’acompliment dels nostres processos.

La Direcció de CIMELSA, S.L. revisa periòdicament el Sistema de Gestió, per assegurés de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora de sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de Qualitat i Medi Ambient, incloent la Política i els objectius.

La Direcció de CIMELSA, S.L., reconeix que per al compliment d’aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l’empresa, unint al seu afany permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra empresa, respectant a el Medi Ambient. Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política, incloent la seva distribució a les persones implicades i a el públic en general.

Igualada, a 12 de Juliol de 2017