5/5 - (1 vote)

La despesa que suposa a una empresa industrial el consum energètic pot ser un gran condicionant en el seu desenvolupament, fins al punt de representar un risc per a la continuïtat de la seva activitat. A més, cal tenir molt present les conseqüències mediambientals i l’escassetat de recursos existent. És per això que esdevé essencial que aquestes companyies tinguin en compte la implementació de sistemes d’estalvi energètic al sector industrial.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover

Estalvi energètic al sector industrial: per què és necessari?

La despesa que suposa a una empresa industrial el consum energètic pot ser un gran condicionant en el seu desenvolupament, fins al punt de representar un risc per a la continuïtat de la seva activitat. A més, cal tenir molt present les conseqüències mediambientals i l’escassetat de recursos existent. És per això que esdevé essencial que aquestes companyies tinguin en compte la implementació de sistemes d’estalvi energètic al sector industrial.

Eficiència energètica a la indústria

S’entén per eficiència energètica a la indústria minimitzar el consum d’energia necessari per satisfer les necessitats específiques del sector industrial. Entre altres, aquestes necessitats poden ser:

 • Necessitats d’il·luminació.
 • Funcionament de maquinàries.
 • Produir força motriu.
 • Generar calor o fred amb els sistemes de climatització.

Durant molt de temps, l’eficiència energètica només s’ha tingut en compte des d’un factor econòmic i tècnic. Ara, aquest concepte s’engloba dins d’altres observacions, com ara:

 • Limpacte mediambiental.
 • La imatge empresarial de cara a la societat.
 • Una millora a la seguretat dels subministraments.

Per sort, avui dia és molt més senzill que el sector industrial recorri a totes les facilitats i tecnologies existents per aconseguir una reducció de consum, i que això sigui molt més efectiu que amb les tecnologies existents fa unes dècades.

Sistemes d’estalvi energètic al sector industrial

A l’hora de fer servir sistemes d’estalvi energètic a la indústria, cada companyia necessitarà un pla personalitzat per aconseguir el màxim estalvi i l’eficiència energètica.

Aquest pla identificarà aquells punts clau on cal actuar. Per fer-ho, caldrà comptar amb l’assessorament i els serveis empreses professionals en instal·lacions industrials.

Entre els mètodes i sistemes d’estalvi energètic a la indústria més emprats, hi ha els que exposem a continuació.

Modificacions a la il·luminació

La il·luminació LED ha suposat en molts casos una revolució pel que fa a estalvi energètic. El canvi de bombetes tradicionals d’alt consum a una il·luminació LED pot arribar a representar un 90% de reducció del consum.

A més, la vida útil de les fonts LED és significativament més llarga que les altres il·luminacions. Això fa que els intervals de canvi siguin menys freqüents, reduint costos per reposició i manteniment.

També es tracta d’un tipus de bombeta fiable i robusta, que no té filaments de vidre i fa servir una moderna tecnologia de semiconductors, cosa que la fa més resistent.

També cal destacar que aquest tipus d’il·luminació és molt més respectuosa amb el medi ambient. El seu ús comporta una forta reducció de CO2, no té mercuri i no emet radiació UV ni infraroja.

No en va, és essencial que la il·luminació a la indústria estigui adaptada al seu ús segons zona. Per exemple, a les zones de pas no caldrà tanta potència lumínica com a sales de treball.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover

Ús de sensors i temporitzadors

Un altre dels sistemes d’estalvi energètic al sector industrial és la utilització de sensors i temporitzadors.

Els temporitzadors són una eina bàsica que es fa servir en processos d’automatització de moltes indústries. Aquest element està dissenyat per temporitzar esdeveniments als sistemes d’automatització industrial, en tancar o obrir contactes abans, durant o després del període de temps que s’ha ajustat.

Això suposa un gran estalvi energètic, ja que només es consumeix energia durant aquest espai de temps establert.

Els temporitzadors es classifiquen, segons el retard, en temporitzadors de connexió o de desconnexió. A més, n’hi ha diversos tipus: tèrmics, pneumàtics, electrònics o de motor síncron.

Ajust de la potència contractada

Un dels mètodes d’estalvi en l’àmbit econòmic i energètic per a la indústria, és dur a terme, tant com sigui possible, un ajust de la potència energètica contractada.

La potència contractada és la suma de quilowatts que la companyia té acordada amb la distribuïdora per al seu ús. Això implica una despesa fixa, que serà superior a la que pogués ser si realment la potència requerida és menor.

Aïllament tèrmic

L’aïllament tèrmic és un altre dels principals sistemes d’estalvi energètic al sector industrial que cal tenir en compte.

Aquest aïllament funciona com una barrera que permet disminuir fins a un 95%, de mitjana, les pèrdues o els guanys de calor en els processos productius.

En fer-ho correctament, la dissipació de la calor es veu més dificultat, cosa que afavoreix conservar la temperatura adequada durant les activitats.

A més, també serveix de protecció davant d’altes temperatures i les seves conseqüències en equips, medi ambient i personal. Per exemple, pel que fa als treballadors, l’aïllament tèrmic permet que la maquinària no quedi exposada a una temperatura extrema que pugui causar cremades en contactar-hi.

Aïllament tèrmic

L’aïllament tèrmic és un altre dels principals sistemes d’estalvi energètic al sector industrial que cal tenir en compte.

Aquest aïllament funciona com una barrera que permet disminuir fins a un 95%, de mitjana, les pèrdues o els guanys de calor en els processos productius.

En fer-ho correctament, la dissipació de la calor es veu més dificultat, cosa que afavoreix conservar la temperatura adequada durant les activitats.

A més, també serveix de protecció davant d’altes temperatures i les seves conseqüències en equips, medi ambient i personal. Per exemple, pel que fa als treballadors, l’aïllament tèrmic permet que la maquinària no quedi exposada a una temperatura extrema que pugui causar cremades en contactar-hi.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover

Climatització

La climatització comporta proporcionar, en un espai interior tancat, les condicions de temperatura, humitat i qualitat de lʻaire adequades.

La climatització industrial correcta és essencial, especialment en processos productius delicats. No obstant això, aquesta no només és important pel que fa a activitat, sinó que cal cuidar-la davant d’empleats, maquinària, materials i clients.

Això sí, apostar pels equips de climatització adequats és optar per equips de baix consum i/o la substitució dels antics per uns de més eficients.

Maquinària eficient

I parlant de fer servir equips més eficients, no només cal buscar-los o substituir-los en els elements de climatització, sinó que la maquinària mateixa emprada per als processos productius hauria de ser la més eficient si es vol aconseguir un veritable estalvi energètic en el sector industrial.

Com que fins fa relativament poc no ha començat a preocupar de debò la recerca de l’eficiència energètica, les màquines antigues no estaven dissenyades.

A més, encara que sí que ho estiguin, una maquinària molt desfasada sol comportar un rendiment molt més baix. Això implicarà una necessitat energètica més gran per completar la seva tasca.

Tot això, addicionalment, comporta un manteniment industrial més freqüent, ja que aquest tipus d’equips estan més exposats a patir avaries.

Per tots aquests motius, encara que el cost del canvi pugui ser inicialment elevat, a la llarga el benefici és indubtable en tots els aspectes.

Motors elèctrics eficients

Entre els equips, cal destacar la importància de lús de motors elèctrics eficients. Els motors elèctrics són la font principal de consum energètic industrial, ja que la seva força motriu es fa servir per impulsar múltiples màquines i processos.

Per això, l’ús de motors elèctrics eficients presenta menors pèrdues elèctriques i més fiabilitat. Això no obstant, per tal que realment siguin beneficiosos, el recomanable és instal·lar variadors de velocitat si aquests motors formen part d’accionaments de velocitat variable.

Això permetria ajustar la velocitat del propi motor a les seves necessitats, reduint el consum energètic.

Aposta per les energies renovables

No es pot parlar de sistemes destalvi en el sector industrial sense esmentar les energies renovables, ja que el seu ús té beneficis socials, empresarials i mediambientals.

Entre els tipus d’energies renovables més emprades a la indústria, trobem:

 • Les de generació elèctrica: solar fotovoltaica, hidroelèctrica, minihidràulica, eòlica.
 • Les d’aprofitament tèrmic: biomassa, biogàs, solar tèrmica, biocarburants, geortèrmica.

Com s’esmentava, els avantatges d’utilitzar aquest tipus d’energia són múltiples:

 • Són fonts d’energia inesgotables.
 • Són gratuïtes.
 • Sostenibles a nivell mediambiental (per exemple, un sol captador tèrmic de 2m² pot evitar que s’emeti una tona de gasos hivernacle, especialment diòxid de sofre, diòxid de carboni i partícules contaminants, en un any).
 • Redueixen costos d’operació davant de l’ús de combustibles fòssils.
 • Les inversions inicials són altes, però també fàcilment amortitzables.
 • Hi ha plans i incentius de l’Administració per a la implantació d’energies renovables al sector industrial.
 • Les tecnologies emprades tenen una vida útil molt àmplia.
 • Els sistemes utilitzats per gestionar aquest tipus d’energies solen tenir un manteniment senzill.
 • Es redueix la dependència energètica.
 • Són energies saludables.
 • Fan les indústries més competitives en tenir menys dependència i reduir despeses en el consum energètic.
 • La imatge de lempresa es veurà afavorida.
 • Es complirà amb la normativa pel que fa a accions perjudicials per al medi ambient i la salut.
sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover

Monitorització dels processos

Qualsevol activitat realitzada al sector industrial ha de ser controlada i monitoritzada per obtenir dades específiques sobre ús i consum.

Pel que fa a consum energètic, cal fer servir una foto fixa per conèixer com es reparteix la despesa energètica d’una instal·lació.

Un altre punt important serà el monitoratge de les emissions industrials, no només pel greu impacte mediambiental que aquestes suposen, sinó perquè és la manera de detectar punts de fugida que, a més, estiguin provocant un consum energètic elevat, innecessari i evitable.

Recórrer a les auditories energètiques de contractació externa també és un mitjà positiu de gestió energètica a la indústria.

Manteniment industrial

Dins dels sistemes d’estalvi energètic al sector industrial no hi pot faltar el propi manteniment.

Gràcies a la implementació d’un pla de manteniment industrial adaptat a cada indústria, s’aconseguirà fer les tasques necessàries de revisió, correcció o reemplaçament dels equips, evitant així l’empitjorament del seu estat actual o avaries futures.

Per exemple, gràcies al manteniment industrial es pot determinar si una maquinària està provocant una despesa energètica superior a la que deuria a causa de fallades en el seu funcionament.

A més, el manteniment industrial aporta molts més beneficis:

 • Evita aturades a l’activitat.
 • Preveu i disminueix pèrdues econòmiques.
 • Afavoreix la seguretat de les instal·lacions i els seus treballadors.
 • Augmenta la vida útil dels equips.
 • Millora la qualitat de lactivitat industrial.
 • Permet tenir un seguiment documentat del manteniment dels equips.

Per tot això, cal comptar amb un GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador), programari que facilita tota la gestió de manteniment dels actius d’una companyia.

Cultura empresarial

Sembla que quan es parla de sistemes d’estalvi energètic al sector industrial només cal tenir en compte els elements tècnics.

Això és un error, ja que comprendre el perquè de la necessitat d’uns hàbits de consum energètic responsable també és essencial per aplicar-lo.

Per això, el compromís de les indústries amb l’estalvi d’energies ha d’anar més enllà de voler estalviar factures o complir la normativa vigent.

La cultura de l’estalvi energètic i els seus hàbits han de ser presos com a part de la filosofia empresarial i ser acceptats per tot l’equip humà que participi a l’activitat.

sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover