Tecnologia en Instal·lacions i Manteniment Industrial

La tecnologia que utilitzem en Cimelsa, està a l’avantguarda de les noves creacions, això comporta una important inversió en maquinària, però és el preu que gustosament paguem per disposar d’allò més eficaç.

 • Equips d’elevació propis
 • Cambra termogràfica
 • Analitzador de xarxes elèctriques
 • Analitzadors de la qualitat de l’aire
 • Analitzador de combustió
 • Mesurador d’elements de cabal
 • Mesurador de soroll (sonòmetre)
 • Anemòmetre
 • Registrador de temperatura i humida
 • Mesurador de cabal de fluids no invasiu

El grup humà que constitueix CIMELSA està format per tècnics de grau mig i superior, completat per personal altament especialitzat en cada una de les facetes que l’activitat de manteniment requereix. Això ens permet actuar sense improvisar. Cada actuació és una conseqüència d’un anàlisi previ, un projecte d’actuació i una assignació de recursos. El procés conclou amb la verificació del producte pel departament de qualitat.

CIMELSA estem capacitats per a dur a terme actuacions de muntatge d’instal·lacions en els sectors de tecnologia avançada, com els d’energia renovable, eòlica, biomassa, cogeneració, geotèrmia, sistemes de gestió ambiental i en general en aquelles instal·lacions que incorporin un afegit tècnic que requereixin les aportacions d’una empresa altament especialitzada i professionalitzada.

Què aconseguim amb l’última tecnologia?

En Cimelsa, vam aconseguir oferir un diagnòstic fidedigne als nostres clients, avançant-nos a les avaries greus, estalviant així, grans sumes de diners en reparacions i també contribuïm a l’benestar i l’estabilitat de les persones, que és el nostre objectiu principal com a empresa de serveis que som .

El personal de Cimelsa està format en les últimes tecnologies, per diferenciar-nos d’altres empreses de el sector on el que preval és la facturació.

El nostre compromís és amb el futur dels nostres clients, amb la seguretat de les nostres instal·lacions, on passar per alt la temperatura de l’oli d’un compressor el canvi suposa molt pocs euros, en cas de avariar el motor, caldria substituir-lo, suposant una factura de milers i milers d’euros, i la interrupció de l’servei de climatització. Es poden imaginar en ple estiu, si es fes malbé la climatització d’un hospital. Aquestes coses passen, i succeiran sempre que es busqui el preu més barat, per sobre de la qualitat i la diligència amb la qual actuem en Cimelsa.

Tecnologia Manteniment Industrial

El nostre departament d’enginyeria, dissenya, projecta e instal·la  equips de climatització, electricitat en MT i BT ,ventilació, refrigeració, tant sector públic i privat.

A continuació es mostra el model de gestió del servei de manteniment i protocols d´actuació: manteniment preventiu, conductiu, correctiu, predictiu i basat en la confiabilitat.

Tecnologia en Instalaciones Mecáncias: Enllumenat, Sistema de Control i Supervisió, Instrumentació, Automatització, Edificis Intel·ligents.

Telecomunicacions: Telefonia, Interfonia, Comunicacions IT, Cable estructurat, Fibra Òptica, Sistemes de BMS (Building Management System).

Cimelsa assigna, planifica i executa les operacions preventives tècnica i legalment preceptives sobre les instal·lacions i equipaments, per tal de garantir el seu funcionament en les condicions de disseny i procurar el manteniment del seu rendiment al llarg de la seva vida útil.

Ajustem les freqüències al màxim possible a les característiques requerides per l’activitat a mantenir, prioritzant sempre la reparació d’avaries a serveis crítics i aquelles que posin en risc  dels usuaris.

Aquest tindrà els següents objectiu:

 • Seguretat de les persones i bens
 • Confort idoni
 • Incrementar la vida útil.

Cimelsa aporta els subministres (petits materials propis de la realització del servei), eines necessàries i EPI’s necessaris. Apart, posem a disposició del client els equips tècnics d’anàlisis que disposem (càmera termogràfica, analitzador xarxes, mediador cabal no invasiu, qualitat aire, combustió, etc…)

Cimelsa, estableix una rutina diària que cobreixi tots els vectors necessaris a seguir:

Operativa de les instal·lacions, Estat de les instal·lacions, Pla manteniment d´equips

Tota la documentació generada es recopila i s’arxiva segons un pla de control documental. Establim un protocol de comunicació, per tal que tothom estigui assabentat de la informació.

Comprèn el conjunt d’operacions que es realitzen per corregir o reparar les avaries de cadascuna de les instal·lacions (equips, màquines i elements relacionats) susceptibles de reparació. O bé, aquelles operacions que evitin la interrupció del servei, el funcionament dels paràmetres normals de servei, i el funcionament en condicions que puguin generar danys pel propi equip o perjudicis en les instal·lacions pròpies del centre, així com la seguretat i integritat física del personal propi i els seus usuaris.

La resolució de les incidències detectades, es realitza atenent la gravetat de les mateixes, amb el criteri de minimitzar el temps de parada de les instal·lacions, es classifiquen en:

– Sense afectació al servei

– Amb afectació al servei

– Amb aturada del servei

Identifiquem l’estat i operativitat de les instal·lacions mitjançant el coneixement dels valors de determinades variables, representatives de tal estat i operativitat.

És el tipus de manteniment més tecnològic, ja que requereix de mitjans tècnics avançats. (Anàlisi de la corba de Falla Potencial d’un equip/instal·lació)

La criticitat i la mode de falla dels equips/instal·lació determinen les activitats de manteniment i la seva freqüència.

Les inspeccions Preventives són encara una part important, però la freqüència està basada en l’anàlisi del mode de falla i criticitat

La majoria de la feina és Proactiu (Predictiu). Es redueix la quantitat de recanvis requerits. Anàlisis de la corba de falla potencial.

Concepte de Confiabilitat Total:

Concepto Confiabilitat Total
sol·licita-pressupostsol·licita-pressupost-hover