Se situa a Passeig de Gràcia 109, on s’ubica el local a reformar, és una edificació formada per planta baixa amb altell, quatre plantes sobre rasant, coberta, i una planta sota rasant. Té façana pels seus cinc costats i l’accés principal pel xamfrà està situat a la cruïlla de Passeig de Gràcia i Avinguda
Diagonal.

L’ús principal d’aquest volum és comercial, i el projecte de reforma es dóna a l’interior d’un local sense ús específic que comprèn les plantes baixa, altell, planta 1a, planta 2a, coberta, i planta soterrani -1.

El projecte proposa una reforma interior per a la implantació d’una seu corporativa, L’activitat serà l’exposició de vehicles, esdeveniments, bar-restaurant, i oficines tancades a el públic, en un local sense ús específic.
Aquesta nova activitat és totalment compatible amb l’edifici existent, i la seva estructura i volumetria permet l’adequació de la distribució de el programa funcional.

La reforma no modifica cap característica volumètrica, ja que no s’intervé en l’envoltant de l’edifici; només s’actua a l’interior d’un local a l’objecte d’adequar-se a les necessitats comercials pròpies de la implantació d’una seu corporativa amb oficines i activitat comercial.

L’objecte d’aquest projecte és definir les actuacions necessàries per a l’execució de les instal·lacions relatives a la implantació d’instal·lacions d’un local de 4 plantes, situat en un edifici anomenat ‘Casa SEAT‘, emplaçat entre Passeig de Gràcia, 109 i Avinguda Diagonal de Barcelona .

Les instal·lacions considerades en aquest projecte seran:

  • Electricitat (Baixa Tensió)
  • Senyals febles
  • Fontaneria
  • Producció ACS
  • Contraincendis
  • Climatització
  • Sanejament